Кримска-конго хеморагична треска

Определение

Оство вирусно заболяване, трансмисивна инфекция, която протича с хеморагичен синдром и полиорганно засягане.

Етиология

сем. Bunyaviridae - род Nairavirus - малка устойчивост във външната среда, но много ефективен мехатизъм на предаване на заразата.

Епидемиология

Борба

Патогенеза

След инокулиране на причинителя -> първична виремия -> размножaване в органите на РЕС -> вторична виремия -> генерализиране. Настъпва полиорганно засягане - ЦНС, бял и черен дроб, ССС, бъбреци и развитие на тежък хеморагичен синдром

Клиника

Клинични форми
Периоди
 1. Инкубационен период - 15 дни
 2. Прехеморагичен период
  • токсико-инфекциозен и краниофарингеален синдром
  • болните са силно неспокойни, уплашени и възбудени
 3. Хеморагичен период
  • температурата спада кризо-литично
  • развива се тежък хеморагичен синдром
  • бъбречен синдром
  • сърдечно-съдов синдром
  • белодробен оток
  • хепатоспленомегалия
  • неврологична симптоматика
 4. Реконвалесцентен период
  • постепенно обратно развитие
  • неврастения, анорексия, моно / поли невритни болки
Усложнения
Параклиника

Диагноза

Лечение

 

---