Лайшманиози

Обща характеристика

Определение

Лайшманиозите са протозойни трансмисивни заболявания, характеризиращи се със засягане на вътрешните органи, кожата и лигавиците. Идикаторни за HIV инфекция.

Етиология
Биологичен цикъл

 Женските комари се заразяват смучейки кръв от опаразитени животни и хора. Амастигонтите форми се превръщат в промастиготни. При кръвосмучене паразитите навлизат в кръвта и оттам в клетки от ММС, където се превръщат в амастиготни. Размножават се чрез просто делене и при разрушаване на инвазираните клетки, освободените паразите се фагират от други клетки на ММС.

Leischmaniosis visceralis

Syn. - Кала-азар, треска „дум-дум”, черна болест, Тропическа спленомегалия

Определение

Хронично протичащо заболяване, което се характеризира с фебрилитет, спленохепатомегалия, панцитопения и кахексия

Етиология
Епидемиология

Механизъм на заразяване

Възприемчивостта е всеобща, но по-рискови са селски жители, особено около водоеми, децата и младите хора

Разпространение

Патогенеза

От клетките на ММС лайшманиите се разпространяват във вътрешните органи - черен дроб, слезка, лифни възли, ГИТ, надбъбрек (землиста кожа). Поради интоксикацията настъпват тежки обменни нарушения. Образуват се автоантитела. Анемията е резултат от автоимунна хемолиза, хиперспленизъм, хеморагии, костно мозъчна депресия.

Инкубационен период 3- 10 м
Клиника

Периоди в клиничното протичане

 1. Начален
  • първичен афект- папула в мястото на ухапването - появява се дни след ухапването
  • фебрилитет
  • астено-адинамия
  • спленомегалия
 2. Период на пълно разгръщане на болестта
  • вълнообразен ход на температурната крива с 2-3 пика с периоди на ремисия (дни/ месеци)
  • спленохепотомегелия - най силно изразена при Африканския тип.
  • увеличение на периферните ЛВ
  • кожата добива тъмен, землист цвят ("Черна болест")
  • анемия- бързо прогресираща
 3. Терминален – кахектичен период
  • поради агранулоцитозата – тежки инфекции
  • кахексия - загуба на мускулна маса и редукция на теглото, но с голям корем
  • Лайшманоиди - дифузен обрив по тялото
 4. Exitus letalis - 100% без лечение.
Диагноза
ДД
Лечение
Профилактика

Leischmaniosis cutanea

Кожната лайшманиоза е протозойно заболяване, характеризиращо се с образуване на язви по кожата. Бива: 1. Кожна Л. на стария свят - антропонозен и зоонозен тип и 2. Кожна Л. на Новия свят.

Кожна Л на Стария свят

Антропонозна форма

(Градски тип, Суха кожна Л, Ориенталска язва, Годишница)

Зоонозна форма

(Селски тип, Влажна кожна Л)

Кожна Л на новия свят

 

---