Чернодробна цироза

(ЧЦ)

Определение

kirrhosis – жълто-кафяв)

ЧЦ е дифузно заболяване на черния дроб, което се характеризирара с некроза на хепатоцитите, дифузно разрастване на с.т. и възлеста регенерация на чернодробния паренхим, което в съвкупност води до необратимо преустройство в структурата и съдовата система на черния дроб.

ЧЦ е краен стадий на голям брой хронични заболявания с различна етиология.

Етиология

При възрастните
За детската възраст по-честа причина са

Класификация

Eтиологична
Хистологична
Клинико-функционална

Патогенеза

Под влияние на етиологичния фактор настъпва некроза на хепатоцитите. Тя е резултат както на директро цитолитично действие, така и на автоимуни механизми. Некрозата води до възпалителни изменения в чернодробното делче и формиране на с.т. повлекла, които съединават съседни портални пространства и централни вени. Нарушава се структурата и кръвостнабдяването на чернодробното делче. Некрозата стимулира запазените хепатоцити към регенерация. Образуват се псевдоделчета, оградени от с.т. повлекла, но липсват портални пространства и централни вени. В резултат на това настъпва интрахепатален постсинусоидален блок -> портална хипертония.

З белега:

Клиника

Физикално изследване
Параклиника

Цели

Образни методи

Лечение

Вече настъпилите увреждания са дефинитивни, но понататъшното прогресиране на заболяването може да се забави!

Патогенетично лечение

Етилогично лечение

Прогноза

Само в начален стадии на фиброза има известна обратимост.

 

---