Травма. Травмена болест. Травматизъм. Общи принципи на лечението

Определение

Под травматична болест (ТБ) се разбира развитието на местни и общи болестни прояви въздействието на различни увреждащи агенти - механични, физични, химични, ел. ток, лъчеви и смесени. Травматизъм е обхващането на група от хора от даден вид травма по време и място. Той бива:

Самият акт на увреждането се нарича травма. Травма е нарушаване анотомичната или функционалната цялост на оргатизма под въздействие на увреждащите агенти.

Степента на изразеност на местните и общите прояви определя тежеста на травмата. Тя зависи от:

Клинична класификация на травмата

По време на действие на увреждащия агент

Вид на травмиращия агент

Х-р на увреждане на телесната покривка

Засягане на телестите кухини

Според възникналите усложнения

Според брой на увредите

Закрити механични травми

Открити травми – рани

Термична травма

От висока температура

От ниска температура

Химични изгаряния

Лъчеви поражения

Електротравма

Патофизиология на механичната травма

Местни симптоми

Общи реакции

 

---