Кръвотечение. Компенсаторни реакции при кръвозагуба. Нехирургично кръвоспиране. Хемостатични средства

Определение

Процесът на изтичане на кръв извън ССС в тъкани и кухини на организма или във външната среда се нарича кръвотечение (haemorrhagia, haima- крав и rhegnymi – бликам). Кръвотечението води до анемия – състояние при което количеството на Hb в кръвта е недостатъчно за задоволяване О2 нужди на организма. Следкръвоизливната анемия се нарича още второчна (Anaemia secundaria).  По правило кръвотеченията са спешни състояния, при които заедно с диагностичния процес се провеждат и лечебни мероприятия.

Патогенеза

Защитно – приспособителни реакции

Тежест на кръвотечението

Определя се от

10-15% кръвозагуба не води до съществени хемодинамични промени при здрави хора.

При 20% - клинични признаци на започващ хеморагичен шок

30-40% - хеморагичен шок

50% - масивна кръвозагуба за 3ч - и да не завърши летално има тежки последствия за организма.

Понижаването на систолното налягане под 80mmHg води до намаляване на перфузията на жизенено важни органи с опастност за живота. Поради намаленият кръвен обем и Hb, при значителни кръвозагуби намалява снабдяването с О2. Настъпва преразпределение на кръвния обем. Повишава се към сърцето и мозъка, а намалява към вътрешните органи, кожата и мускулите.  При систолното налягене под 60mmHg бъбречната авторегулация декомпенсира и настъпва ОБН.

За изхода от един кръвоизлив от значение е общото състояние на организма. При изтощени болни, при ИБС, МСБ и в постоперативния период и не много големи кръвозагуби може да са фатални.

Клинична картина

Данни от анамнезата
Данни от физикалното изследване
Ориетировъчна оценка на обема на кръвозагубата
А)Шоков индекс – пулс / систолното АН

кръвозагуба

до 500 мл

~1000мл

над 1500мл

шоков индекс

<0.8

0.9 – 1.2

1.3 – 1.4

Б) ЦВН
В) Часова диуреза
Г) хематологични показатели – Hb, Hct.

По правило в началото на кръвозагубата може да няма отклониния или да има хемоконцентрация. По-късно обаче настъпнва хемодилуция (от повишения капиларрен пермеабилитет). Обема на плазмата при възрастен човек се изчислява на 40мл/кг, а на кръвта 74 мл/кг при мъж ( - 10 при жена).

Видове кръвотечения

Според морфогенезата
Според момента на нараняване
Спред източника на кървене

Артериално

Венозно

Смесено- венозно-артериално

Капилярно (паренхиматозно)

Според мястото
Външно
Вътрешно

В тъкани

В телесни кухини

В кухи органи с изходни канали

Според характера на травмата на съдовата стена
Следоперативно кръвотечение

 

---